RSS
A A A K

Wzory wniosków

Dla myśliwych
1. Dokument pochodzenia dzika pozyskanego w ramach odstrzału sanitarnego
2. Dokument pochodzenia zwierzęcia dzikiego, od którego pozyskano próbę
3. Zgłoszenia do dofinansowania dzika pozyskanego na polowaniu

Dział ds. higieny żywności
1. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
2. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego oraz żywnością złożoną *
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań sanitrano - weterynaryjnych w gospodarstwie mlecznym **
5. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów nadzorowanych przez IW *

Dział ds. pasz i utylizacji
1. Pasze - wniosek o cofnięcie rejestracji podmiotu działającego na rynku pasz *
2. Pasze - zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz
3. Utylizacja - wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych ***
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów paszowych **

Dział ds. zdrowia i ochrony zwierząt
1. Bydło - nowe stado - wniosek o uznanie za wolne od chorób zakaźnych *
2. Bydło - przekazanie stada - wniosek o uznanie za wolne od chorób zakaźnych *
3. Świnie - wniosek o status Aujeszky *
4. Zgłoszenie rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności
5. Zgoszenie utrzymywania pszczoły miodnej ***

Przemieszczanie zwierząt
1. Oświadczenie przy przemieszczaniu konia wewnątrz UE
2. Wniosek o świadectwo dla konia przemieszczanego w UE ***
3. Wniosek o świadectwo wewnątrzunijne dla zwierząt ***
4. Wniosek przy przemieszczaniu zwierzęcia towarzyszącego do kraju trzeciego ***

Wniosek o dofinansowanie przez ARiMR
1. Wniosek o zaświadczenie o spełnianiu norm higieny i warunków utrzymania zwierząt

Inne wnioski
1. Wniosek o wydanie uwierzytelnionego duplikatu ***

Do wniosków oznaczonych *, ** lub *** należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
* - za wydanie decyzji administracyjnej ( 10 zł)
** - za wydanie zaświadczenia (17 zł)
*** - opłata opcjonalna bądź zgodna z cennikiem ustalana indywidualnie dla sprawy

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle bądź przelewem na nr konta podany na stronie:
https://kedzierzynkozle.pl/strona/konta-bankowe-urzedu-miasta.Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 16.09.2020
Podpisał: Joanna Zdobylak
Dokument z dnia: 30.04.2020
Dokument oglądany razy: 977