RSS
A A A K

Pokąsanie człowieka przez zwierzę

Pokąsanie człowieka przez zwierzę
O zdarzeniu pokąsania człowieka przez zwierzę należy powiadomić:
Powiatowego Lekarza Weterynarii (PLW)
lub do lekarzy weterynarii wyznaczonych przez PLW do prowadzenia obserwacji
Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie danych epizootycznych i przesłanek medycznych podejmuje decyzję o konieczności/braku konieczności przeprowadzenia u zwierzęcia obserwacji
w kierunku wścieklizny
Należy pamiętać, że wirus jest obecny w ślinie zakażonego zwierzęcia zanim wystąpią u niego objawy kliniczne choroby.
Obserwacje przeprowadzają lekarze weterynarii wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii.
Obserwacja trwa piętnaście dni (jeżeli zdarzenie ujawniono w dniu pokąsania) licząc od dnia pokąsania i obejmuje kilka wizyt. W wyjątkowych przypadkach może być przedłużona do 21 dni.
Obserwację przeprowadza się na trzy sposoby: właściciel doprowadza zwierzę do lecznicy, lub gdy nie jest to możliwe, zwierzę jest obserwowane w miejscu jego odosobnienia lub stacjonarnie w lecznicy.
Obserwacja zwierzęcia w kierunku wścieklizny płatna jest z budżetu Państwa.

Obowiązki właściciela zwierzęcia
Na czas obserwacji właściciel ma obowiązek odosobnić zwierzę, nie podejmować wobec niego żadnych procedur medycznych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz udostępniać zwierzę lekarzowi weterynarii do obserwacji.
Utrudnianie lub nieudostępnienie zwierzęcia do obserwacji pomimo wydanego przez Inspekcję Weterynaryjną nakazu zagrożone jest wysokimi karami pieniężnymi.
Jeżeli zwierzę padło po pokąsaniu lub w trakcie trwania obserwacji zwłoki zwierzęcia kierowane są do badania laboratoryjnego.

Osoba pokąsana:
Osoba pokąsana powinna niezwłocznie przemyć ranę wodą z mydłem i udać się do lekarza celem zaopatrzenia rany. Wirus wrażliwy jest na zwykle stosowane środki odkażające (2-5% roztwory niszczą go w ciągu kilku minut).
Dane osoby pokąsanej są przekazywane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która podejmuje działania wobec osoby pokąsanej zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Pokąsanie przez zwierzę, którego miejsca przebywania nie można ustalić:
Jeżeli osoba została pokąsana przez zwierzę bezdomne, którego właściciela nie można ustalić lub przez zwierzę dzikie osoba taka powinna zgłosić to zdarzenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
i udać się do lekarza celem zaopatrzenia rany.
W przypadku pokąsania przez zwierzę, które przed zdarzeniem wykazywało nienaturalne, wskazujące na wściekliznę objawy, a następnie zbiegło lub padło należy natychmiast powiadomić o tym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 17.07.2018
Podpisał: Marzena Gambal
Dokument z dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 808